Pre PETS

torsdag 21 januari 2021

Ann-Britt Hådell

Inkommande presidenter och övriga intresserade
funktionärer hälsas välkomna till Pre-PETS!
Tid
Söndagen den 31 januari, kl 18.00--19.30
Inbjudan
Inbjudan till Pre-PETS 2021-01-31.pdf
Program
Körschema 210131.docx
Anmälningslänk
<http://simplesignup.se/event/176489-pre-pets>
Teams-möte
Anslut på din dator eller mobilapp Klicka här för att
delta i mötet.<https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YzhlNWY4MzAtMDdkZS00ZDY2LTg1MGMtNTRmODBlYzc0ZjU5%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2287fd18e0-fd10-49ff-b517-81d84e3d79f9%22%2c%22Oid%22%3a%22f71c95bc-5f9a-4602-951e-af39bca87e17%22%7d>